سیستم شستشوی قطعات

سیستم شستشوی قطعات

سیستم شستشوی قطعات

کابین شستشوی اسپره ای که جهت خط های کانوایری استفاده می شود که شامل :

چربی گیری و فسفاته و آبشویی می باشد که شستشوی قطعات در حین حرکت توسط زنجیر کانوایر

صورت میگیرید.

سیستم شستشوی قطعات

سیستم شستشوی قطعات