کوره کانتینیوس

کوره کانتینیوس

کوره کانوایر یو
این تیپ کوره ها به صورت رفت وبرگشت از یکطرف کوره بوده
ومناسب جهت کارگاه هایی که محدودیت در طول دارند طراحی
شده  لود و آنلود از یک طرف کوره انجام می گیرد.
مشخصات فنی کوره کانوایر یو
– انتقال حرارت گردش هوای گرم غیر مستقیم توسط کانال در کف  کوره ودارای دیچه های قابل تنظیم
– کنترل درجه حرارت توسط ترموستات دیجیتال با دقت بالا
– قابلیت نصب کانوایر هوایی وزمینی
– عایق بدنه باضخامت ۱۳ سانتیمتر به صورت یکپارچه و اسکلت بندی توسط پروفیل ۳۰×۶۰ و ۴۰×۴۰ و شاستی کشی
توسط ورق ۲ میل سیاه تقویت شده صورت میگیرد.
– ورق های بیرونی روغنی با پوشش رنگ مایع هواخشک   ورق های داخل از گالوانیزه ۱ میل تقویت شده میباشد .
کوره کانتینیوس